Projekt
Power

 

4 marca 2016 roku Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowę o dofinansowaniu projektu  „Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Dotychczasowa realizacja projektu pozwoliła na powiększenie bazy SUM w zakresie symulacji medycznej o dwie nowe lokalizacje: w budynku przy Placu Dworcowym 3 w Zabrzu powstały sale symulacyjne przeznaczone dla kierunków lekarskiego lekarsko-dentystycznego, a w Katowicach przy ul. Medyków 12D dla  studentów pielęgniarstwa i położnictwa. Są one wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt symulacyjny, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie jakości kształcenia.

 

W ramach projektu zostaną utworzone i wyposażone następujące pracownie dydaktyczne:

W ramach projektu zostały utworzone i wyposażone następujące pracownie dydaktyczne:

 

Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko – Dentystycznym w Zabrzu:

Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW):

 • 1 blok operacyjny,
 • 2 sale intensywnej terapii,
 • 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • 1 symulator karetki,
 • 1 sala porodowa,
 • 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania.

 

Sale Symulacji Niskiej Wierności (SSNW):

 • 2 sale symulacji z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych,
 • 1 sala symulacji z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych – BLS,
 • 1 pracownia nauki umiejętności technicznych.

 

Sale Nauki Umiejętności Stomatologicznych.(SNUS):

 • 2 pracownie interdyscyplinarne (stomatologia).

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach:

Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW):

 • 1 sala porodowa,
 • 1 sala pielęgniarska wysokiej wierności,
 • 1 pomieszczenie kontrolne.

 

Pozostałe Sale Dydaktyczne:

 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności położniczych.

 Sale, które powstały w Katowicach i Zabrzu,  zostały wyposażone w sumie  w trzynaście zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt utworzenia dwóch sal interdyscyplinarnych dla studentów stomatologii wyposażonych w 51 unity stomatologiczne, co pozwoli na pełne wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym.

W ramach projektu stworzony został program rozwojowy SUM, który zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5% ogólnej liczby  godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem tj.: na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie. Powyższe działania umożliwiają studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełniają zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania przez studentów ww. kierunków wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności inwazyjnych.

W ramach działań „miękkich”, które przyczyniły się do poprawy jakości kształcenia, przeznaczono kwotę 6 mln PLN na realizację następujących zadań:

 • rozwój współpracy międzyuczelnianej w ramach sieci Centrów Symulacji Medycznych
 • stworzenie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych.
 • podniesienie kompetencji kadry nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników SUM poprzez szkolenia z zakresu metodyki nauczania przedmiotów medycznych, prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej, z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej i funkcjonowania Centrum Symulacji Medycznej,
 • wdrożenie egzaminów typu OSCE (Obiektywny Ustrukturyzowany Egzamin Kliniczny – Objective Structured Clinical Examination) oraz wdrożenie programu standaryzowanego pacjenta do ćwiczeń i egzaminów OSCE,
 • organizację przez SUM ogólnopolskich zawodów symulacyjnych w 2017 roku.

 

Całkowita wartość projektu wynosi 27 241 300,17 PLN  w tym:

wartość wyposażenia 17 607 686,78 PLN
wartość adaptacji budynków 3 368 114,35 PLN
wartość działań miękkich  6 265 499,04 PLN
w tym wartość dofinansowania ze środków UE to 22 958 967,78 PLN

                             

  

Skip to content