I Spotkanie Informacyjne

I SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA UCZESTNIKÓW 

Beneficjentów Konkursu “Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”.

 

Sprawozdanie z I spotkania informacyjnego beneficjentów Konkursu “Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”.

W dniach 4-5 kwietnia 2016 w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach odbyło się dwudniowe spotkanie informacyjne przedstawicieli 12 uczelni wyższych, beneficjentów konkursu “Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych  uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej”.

4 kwietnia 2016

Spotkanie rozpoczęła Prorektor ds. Studiów i Studentów SUM prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik witając wszystkich gości. Następnie głos zabrała Kierownik CDiSM w Katowicach mgr inż. Iwona Sroga, przedstawiając prezentację pt. „Organizacja Centrum Symulacji”, w której opisała obecny i planowany rozwój CDiSM SUM. Poruszyła administracyjne aspekty prowadzenia oraz organizowania działalności Centrum. Dr n. med. Michał Nowakowski przedstawił sposób prowadzenie zajęć symulacyjnych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a dr n. med. Łukasz Gąsiorowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zaprezentował sposób prowadzenie zajęć symulacyjnych w swojej uczelni oraz model zarządzania centrami  symulacji. Kierownik CDiSM mgr inż. Iwona Sroga omówiła działania międzyuczelniane w ramach projektu PO WER w tym organizację staży w CDiSM dla pracowników innych uczelni.
Dr n. med. Michał Nowakowski  przeanalizował organizację egzaminów OSCE i program standaryzowanego pacjenta. Poinformował, że w listopadzie 2016 planowane są warsztaty z egzaminów OSCE w Collegium Medicum UJ w Krakowie.
Dr n. med. Łukasz Gąsiorowski i dr n. med. Beata Buraczyńska-Andrzejewska z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przedstawili projekt i założenia funkcjonowania ogólnopolskiego portalu internetowego zawierającego bazę scenariuszy symulacyjnych. Ustalono, iż do końca maja 2016 r. każda uczelnia poda tematy 12  scenariuszy poukładane hierarchicznie wg. preferencji tematów. Z tych scenariuszy uczelni zostanie przydzielonych 5 tematów do opracowania. Wyznaczono na 23 września 2016 r. termin spotkania w Poznaniu dot. bazy scenariuszy. Następnie głos zabrali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia — Aleksandra Bednarska oraz Grzegorz Kuczyński — omówili oczekiwania Ministerstwa Zdrowia co do sposobu sporządzenia Programu Rozwojowego, który powinien być zatwierdzony przez Senat danej uczelni. Ustalono, iż uniwersytety powinny wypracować międzyuczelnianą strukturę dokumentu programu rozwojowego do końca 2017 roku. Wszystkie wydatki poniesione w tym roku będą zcertyfikowane, jeśli zostaną rozliczone do 30 września 2016, późniejsze będą rozliczone w 2017 roku.

5 kwietnia 2016

Dr n.med. Grzegorz Cebula przedstawił regulamin zawodów SimOlympics, które odbędą się w dniach 6-7 maja br. w CM UJ w Krakowie. Następnie przedstawił prezentację dotyczącą zasad oceny kompetencji miękkich podczas zawodów symulacyjnych. Omówiona została Karta Ottawa Crisis Resource Management oraz karta oceny umiejętności technicznych. Następnie odbyła się część warsztatowa, podczas której pracownicy uczelni nabywali praktycznych umiejętności oceniania scenariuszy symulacyjnych. Uczestnikami symulacji byli studenci SUM działający w Kole Symulacji Medycznej działającej przy Katedrze Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. Po części ćwiczeniowej przedyskutowano zasady oceny scenariusza symulacyjnego wg karty oceny zaproponowanej przez dr n. med. Grzegorza Cebulę. Równolegle przedstawiano krótkie prezentacje na temat praktycznych aspektów realizacji PO WER w odniesieniu do projektu każdej z uczelni.

Fotorelacja ze spotkania.

 

I SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA UCZESTNIKÓW

PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

W spotkaniu mogą brać udział osoby wytypowane przez Rektorów Uczelni Medycznych – Beneficjentów Konkursu “Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Termin spotkania: 4 – 5 kwietnia 2016 r.

Miejsce spotkania: Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (w organizacji) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-Ligocie ul. Medyków 8b

Formularz zgłoszeniowy
PROGRAM SPOTKANIA

4.04.2016 r.

9:00 – 9:15 Powitanie uczestników spotkania przez Prorektor ds. Studiów i Studentów

prof. dr hab. n. med. Joannę Lewin – Kowalik

9:15 – 15:00 Opracowanie założeń współpracy międzyuczelnianej w zakresie sieci Centrów Symulacji Medycznej (CSM) w Polsce powstających w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a w tym:
9:15 – 10:15 Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Centrach Symulacji Medycznej (CSM)
z wykorzystaniem metody symulacji medycznej na przykładzie CSM
w Katowicach, Krakowie, Lublinie i Poznaniu – krótka prezentacja zdobytych doświadczeń przez poszczególne ośrodki.
10:15 – 11:15 Przedstawienie przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach programu
i terminów staży proponowanych w ramach PO WER przedstawicielom uczelni medycznych w Polsce.
11:15 – 12:00 Omówienie Programu Standaryzowanego Pacjenta w aspekcie przeprowadzenia egzaminu OSCE (Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Klinicznego) – na przykładzie doświadczenia Collegium Medicum UJ w Krakowie
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa.
12:30 – 13:30 Koordynacja portalu międzyuczelnianej bazy scenariuszy symulacyjnych – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
13:30 – 14:30 Wystąpienie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia – prezentacja na temat oczekiwań co do zakresu programu rozwojowego oraz celów finansowych (wydatkowania) w rozbiciu na poszczególne Uczelnie.
14:30 – 15:00 Podsumowanie spotkania

 

 

5.04.2016 r.

UWAGA! W tym dniu odbędą się dwa panele równolegle:

  1. Ogólnopolskie Zawody Symulacyjne
  2. Praktyczne aspekty realizacji PO WER

 

8:00 – 15:00 Ogólnopolskie Zawody Symulacyjne elementem międzyuczelnianej współpracy w zakresie sieci CSM, a w tym:
8:30 – 10:00 Opracowanie i omówienie zasad obowiązujących podczas Ogólnopolskich Zawodów Symulacyjnych.
10:00 – 12:00 Pokaz symulacji medycznych pod kątem wykorzystania
w Ogólnopolskich Zawodach Symulacyjnych
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:30 Pokaz symulacji medycznych pod kątem wykorzystania
w Ogólnopolskich zawodach Symulacyjnych
14:30 – 15:00 Podsumowanie i zakończenie spotkania
8:00 – 12:00 Praktyczne aspekty realizacji PO WER w odniesieniu do projektu każdej z uczelni – krótkie prezentacje.

Harmonogram spotkań informacyjnych
w ramach współpracy międzyuczelnianej
przy realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

 

Proponowana data spotkania

Nr spotkania

Organizator

4-5 kwietnia 2016

1

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

28 – 29 listopada 2016

2

Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków

04.2017

3

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

12.2017

4

Gdański Uniwersytet Medyczny
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk

04.2018

5

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin

12.2018

6

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

04.2019

7

Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

12.2019

8

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
al. Kościuszki 4 , 90-419 Łódź

04.2020

9

Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

12.2020

10

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

04.2021

11

Wydział Nauk Medycznych Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski
al. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

12.2021

12

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz

Skip to content